Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

GIAI ĐOẠN THỰC THIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 投资项目程序 (2)

Ngày cập nhật: 06/08/2021


 II Giai Đoạn Thực Hiện

进行阶段

1      Ước tính chi phí

      预算费用

      Hạng mục ngoài hàng rào dự án

      在项目围墙外的建筑物工程的费用

      Hạ tầng kỹ thuật & Các hạng mục khác và chi phí khác

        设施基础费用和其他项目的费用以及其他费用

      Hạng mục trong hàng rào dự án

      在工场内的项目

      Chi phí đất thương phẩm

      商品地块费用

      Chi phí phát triển hạ tầng kỹ thuật

      设施基础发展费用

      Chi phí xây dựng và thiết bị

      建筑和装配的费用

      Chi phí tư vấn (Luật, thiết kế, tư vấn đầu tư, giám sát, quản lý dự án, quản lý xây dựng, phát triển dự án, thị trường)

    咨询费用(律师,设计工作,投资咨询,工场监理工作,项目发展,市场等些费用)

      Dự phòng

      备用

2      Hoạch định ngân sách

     资金划定

      Hoạch định ngân sách vốn chủ sở hữu – kế hoạch rót vốn chủ sở hữu

     有所者的资金 – 划定金额和投资计划

      Hoạch định ngân sách vốn vay – kế hoạch giải ngân vốn vay

      划定借款资金 – 借款计划

      Hoạch định kế hoạch ứng trước – kế hoạch thu tiền từ khách hàng

      预收预定-收客户资金的计划

3     Phân tích tài chính

      理财分级

         Doanh thu, chi phí, khấu hao, vốn lưu động, lợi nhuận, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ

        收入,费用,折耗,流动资本,盈利,试算表,现金流量,

         Phân tích hiệu quả dự án NPV, IRR, Thời gian hoàn vốn, hệ số lợi nhuận

         按NPV,IRR, 还本时限,利润等系数分析项目效果

         Định giá dự án để tái cấu trúc vốn

         定价项目再机构资本

         Phân tích các báo cáo tài chính

         分析理财报告书

4     Tóm tắt dự án

        项目概要

         Pháp lý

        法理性

         Mô tả dự án

         项目细节

         Sản phẩm, thị trường và định vị thị trường

         产品,市场和及定位市场

         Sử dụng vốn và nguồn vốn

          咨询来源和使用

         Các báo cáo tài chính và phân tích tài chính

         理财报告和分析表

         Kế hoạch phát triển dự án

         项目发展的计划

5     Thu xếp tài chính

        理财计划

         Chuẩn bị bản tóm tắt dự án

        预备项目概要表

         Đàm phán

         谈判

         Cam kết

        具结

GIAI ĐOẠN THỰC THIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (1) 投资项目程序

 

Copyright © 2017 bomotnang.com.vn - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN