Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

GIAI ĐOẠN THỰC THIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (1) 投资项目程序

Ngày cập nhật: 06/08/2021


I Giai đoạn bắt đầu

初步步骤

1     Xác định dự án 确定项目

      Quy mô dự án và tiêu thức chọn lựa quy mô

      项目的规模和标志

      Địa điểm dự án và tiêu thức chọn lựa địa điểm

      项目的地点和其标志

      Thị trường và phân tích thị trường

       市场和其分析

2      Quy hoạch

        规划

      Quy hoạch vùng và chiến lược phát triển

      规划区域 和 发展战略

     Quy hoạch sơ bộ 1/500

    比例 1/500的初步规划图      

      Đề suất Quy hoạch của dự án: Diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, độ cao, chức năng

      提议项目的规划: 面积,建筑密度,建筑用地系数,高标,用处

3     Cơ cấu chủ sở hữu

      业主资本机构

      Vốn chủ sở hữu đầu tư và phương thức huy động vốn chủ sở hữu đầu tư

有所者资本和挥动资本方案        

      Vốn vay và phương thức huy động vốn vay (một ngân hàng hay đồng tài trợ hay nhóm tài trợ

     借款资本和(由一家银行或同赞助或赞助群)借款资本方式

      Các hình thức huy động khác từ nguồn vốn vay

   其他挥动的形式由借款资金的

      Vốn ứng trước của khách hàng và nhà thầu

     预收资金自客户和承包商

      Chiến lược tái cơ cấu vốn chủ sở hữu

        有所者的资本再机构的战略

4      Thiết kế chương trình

    划定项目

      Thiết kế chương trình phát triển dự án

      发展项目的划定

      Chuẩn bị các bước công việc

      工作步骤的预备

      Xác định công việc ưu tiên

      确定先后工作

      Xây dựng khung công việc và hướng dẫn

      设立工作图表和指导

      Xây dựng chế độ kiểm soát tiến độ          

      设立进度监理制度

      Phối hợp các đơn vị & Đánh giá năng lực

     与各单位配合及评价能力

5      Hoạch định thời gian của dự án

       划定项目期间

      Thời gian xác định dự án

      确定项目期间

      Thời gian xây dựng QH và phê duyệt quy hoạch 1/500

      比例 1/500的项目规划图设计及核准的时间

      Thời gian phê duyệt xây dựng và pháp lý về đất

      地块的法理性文件和其建筑批阅的时间        

      Thời gian thiết kế chi tiết

      技术设计的期限

      Thời gian xây dựng yêu cầu thầu và chấm thầu

       建筑招标评标的期间

      Thời gian xây dựng

      建筑项目的期间

      Thời gian nghiệm thu, quyết toán và bàn giao

      验收,结算及提交的期间

GIAI ĐOẠN THỰC THIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ  投资项目程序 (2)

Copyright © 2017 bomotnang.com.vn - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN